Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 Regulamin wypożyczalni

Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy

§1. Postanowienia ogólne.

1.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy i nie tylko.

2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. Czytelnicy z poza powiatu węgrowskiego będą zobowiązani do wpłacenia zwrotnej kaucji.

3.Przy zapisywaniu się do biblioteki należy :

- okazać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość ,

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu biblioteki ,

- podpisem wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.Niepełnoletni czytelnik zobowiązany jest uzyskać na karcie zapisu podpis rodzica lub opiekuna prawnego .

5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania , numeru telefonu, miejsca pracy lub szkoły.

6.W czasie , gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z biblioteki.

7.W bibliotece z wolnym dostępem do półek czytelnik zobowiązany jest zostawić okrycie wierzchnie w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

8.W bibliotece obowiązuje cisza zakaz używania telefonów komórkowych oraz palenia tytoniu.

 

 

§2. Wypożyczanie

    Wypożyczyć można jednorazowo 6 woluminów.

    Książki wypożycza się na okres nie dłuższy jak 30 dni.

    Lektury szkolne wypożyczane są na okres 3 tygodni.

    Księgozbiór podręczny może być wypożyczony na okres nie dłuższy niż 1 tydzień , z możliwością przedłużenia.

    Biblioteka może dwukrotnie przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki , jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

    Biblioteka może skrócić ustalony w $ 2 pkt.2 termin zwrotu książek , jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

    Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników oraz zrealizować złożone kwerendy.

    Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą rodziców lub opiekunów.

    Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza , któremu też zwraca wypożyczone pozycje.

    Bibliotekarze udzielają informacji o książkach pomagają w doborze literatury , korzystaniu z katalogów , wydawnictw informacyjnych itp.

    Prasa znajdująca się w bibliotece może być wypożyczona na okres od 1 do 2 dni.

 

§3.Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

 

    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

    Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiego samego tytułu lub książki wskazanej przez bibliotekarza o wartości zagubionej pozycji.

    Za zagubienie lub zniszczenie szczególnie cennej książki wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki.

    Czytelnik może za zgodą bibliotekarza , oddać inną książkę przydatną do biblioteki.

    Stopień zużycia książki nie wpływa na obniżenie wysokości kaucji.

    Za wpłaconą sumę odszkodowania lub przyjęcia innej książki biblioteka wydaje stosowny dokument.

§4. Przetrzymywanie książek .

    Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w $ 2.pkt 2

Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł: za każdy rozpoczynający się miesiąc

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor biblioteki może zmniejszyć wymiar kary lub w ogóle z niej zrezygnować .

3.Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych mu opłat .Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek.

§5. Usługi biblioteczne.

    Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu. W przypadku dużej ilości chętnych 1 czytelnik może korzystać z komputerów tylko dwukrotnie .

    Biblioteka świadczy usługi kserograficzne i komputerowe .

 

§6. Przepisy końcowe.

    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo , a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

    W związku z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133 poz.883) w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek .

Czytelnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy
ul. Adama Małkowskiego 20A.
07-120 Korytnica
Tel. 25 661 21 40
e-mail: gbpkorytnica@wp.pl
Strony internetowe związane z bibliotekarstwem, literaturą, edukacją i kulturą
Polecane strony:
www.korytnica.pl
www.wegrow-wok.pl
www.liw-zamek.pl
bibliotekamiejska.wegrow.pl
www.bpsiedlce.pl
www.czytamsobie.pl

Licznik odwiedzin: 61602