Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Regulamin wydarzeń organizowanych przez Gminną  Bibliotekę Publiczną w Korytnicy

                                                   

Postanowienia  ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady zakres i warunki wydarzeń i imprez bibliotecznych.
 2. Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy z siedzibą przy ul. Adama Małkowskiego 20A., 07-120 Korytnica , tel. 25 661 21 40, e-mail : gbpkorytnica@wp.pl, zwana dalej Organizatorem.
 3. Miejscem wydarzeń i imprez bibliotecznych jest siedziba biblioteki oraz inne tereny wskazane w informacji o organizowanych imprezach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników konkretnego wydarzenia lub imprezy. W takim przypadku będzie informował z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej www.korytnica.naszabiblioteka.com   oraz w innych materiałąch informacyjnych o konieczności zgłoszenia udziału. Organizator może określić okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec uczestnika (np. wiek). Zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 5. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Organizator przewiduje trzy rodzaje wydarzeń i imprez bibliotecznych:
  1. Nieograniczone ze względu na liczbę i wiek uczestników
  2. Ograniczone ze względu na liczbę uczestników
  3. Wydarzenia skierowane do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym
 1. Udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej nieograniczonej ze względu na liczbę i wiek uczestników może wziąć każda osoba fizyczna, z  zastrzeżeniem, że osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia tylko za zgodą i wiedzą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter imprezy, pod jego opieką.
 2. Udział w wydarzeniu lub imprezie ograniczonej ze względu na liczbę uczestników mogą wziąć osoby fizyczne, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia na wydarzenie lub imprezę i otrzymają potwierdzenie od Organizatora o wpisaniu na listę uczestników. Zgłoszenia udziału uczestników małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku, dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 3. Udział w wydarzeniu skierowanym do uczestników  w konkretnym przedziale wiekowym wymaga spełnienia kryteriów określonych przez organizatora.
 4. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w wydarzeniu jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter imprezy, pod jego opieką.
 5. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej pod opieką nauczyciela/wychowawcy za zgodą ich rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa   w wydarzeniu oraz do wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie.
 7. Udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Jeżeli udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa, Organizator przyjmuje karty zgłoszeniowe w swojej siedzibie. Uczestnik może także dokonać Zgłoszenia poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: gbpkorytnica@wp.pl. Organizator powiadomi Uczestnika o przyjęciu zgłoszenia oraz zapisaniu na listę Uczestników. W przypadku nie otrzymania powiadomienia, należy uznać, że Zgłoszenie nie zostało złożone prawidłowo, Uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa lub został wyczerpany limit miejsc. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w wydarzeniu lub imprezie.
 9. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo wydarzenia oraz imprezy biblioteczne. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie  w kronice, na stronie internetowej www.korytnica.naszabiblioteka.com oraz w innych mediach wspólpracujących z biblioteką.
 10. Uczestnik wydarzenia jest informowany poprzez niniejszy regulamin oraz każdorazowo przed rozpoczęciem wydarzenia lub imprezy o czynnościach określonych w ustępie powyżej. Udział w wydarzeniu lub imprezie, jest dobrowolny i bezpłatny, ale uzależniony od wyrażenia zgody na określone  w ustępie poprzednim czynności (wykorzystanie  wizerunku).

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu lub imprezie oraz promocja działalności Organizatora.
 3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.
 4. Dane przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniu lub imprezie, w szczególności wizerunek, mogą być udostępniane w mediachj współpracujących z Organizatorem.
 5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją wydarzenia lub imprezy oraz promocją działalności Organizatora.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Oraganizator: e-mail gbpkorytnica@wp.pl oraz Inspektor Ochrony Danych: e-mail iod-zz@tbdsiedlce.pl.

 

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika o odrzuceniu jego Zgłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.
 4. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia lub imprezy może wnieść reklamację, także w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres gbpkorytnica@wp.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji  w taki sposób, w jaki została złożona reklamacja,
 5. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.
 6. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania wydarzenia lub imprezy. Po jego zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca wydarzenia lub imprezy w celu umożliwienia dokonania niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.
 7. W przypadku udziału w wydarzeniu lub imprezie osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku życia, rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka nie później, niż o wyznaczonej przez Organizatora godzinie. Rodzic lub opiekun może wskazać osobę upoważnioną do odbioru dziecka, jeżeli jednak nie dokonano tej czynności wcześniej, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania dziecka takiej osobie. W przypadku nie odebrania dziecka w terminie i czasie określonym przez Organizatora, w szczególności, konieczne będzie zamknięcie biblioteki, Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji policji. Rodzic lub opiekun jest świadomy odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku Organizatora do zgłoszenia zaistniałej sytuacji służbom porządkowym, wynikającej z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.
 4. Zasady udziału i przebiegu wydarzeń i imprez bibliotecznych określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

Agnieszka Giers

dyrektor biblioteki

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy
ul. Adama Małkowskiego 20A.
07-120 Korytnica
Tel. 25 661 21 40
e-mail: gbpkorytnica@wp.pl
Strony internetowe związane z bibliotekarstwem, literaturą, edukacją i kulturą
Polecane strony:
www.korytnica.pl
www.wegrow-wok.pl
www.liw-zamek.pl
bibliotekamiejska.wegrow.pl
www.bpsiedlce.pl
www.czytamsobie.pl

Licznik odwiedzin: 61585